Reklamačný poriadok KODRETA furniture, s.r.o.

Preambula a úvodné a všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a spoločnosti KODRETA  furniture, s.r.o., v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti KODRETA furniture, s.r.o., o zachovanie vysokej kvality vyrobeného tovaru, vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby vyrobeného výrobku.

Úvodné ustanovenie : Spoločnosť KODRETA  furniture, s.r.o. (ďaľej len KODRETA  furniture, s.r.o. alebo výrobca) týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods.1 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďaľej zákazník alebo kupujúci) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďaľej aj reklamácia) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv daného výrobku.

Všeobecné ustanovenie : Výrobca KODRETA  furniture, s.r.o., je povinný kupujúcemu dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva (objednávka), musí ho zabaliť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a tým umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru. Kupujúci nadobudne práva k tovaru, len čo tento tovar (výrobok) zaplatí.

1.Právo kupujúceho na reklamovanie chybného tovaru

Pri zistení závady u zakúpeného tovaru má kupujúci právo túto závadu reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. KODRETA furniture, s.r.o. (predávajúci) zodpovedá za to, že predávaný tovar má požadovanú kvalitu a množstvo, a že zodpovedá príslušným normám. Ďalej zodpovedá za chyby zjavné, ktoré má zakúpený tovar, za chyby skryté, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v priebehu záručnej doby. Toto neplatí pre prípady uvedené v bode 1A.

1A. Reklamáciu nie je možné uplatniť na chyby tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava a na chyby, ktoré zapríčinil kupujúci po prevzatí tovaru vlastnou dopravou, montážou a vlastnou úpravou tovaru, ktoré sú v rozpore s návodom na používanie a ošetrovanie nábytku (nepoužívať acetón, syntetické a iné riedidlá, čistiace prostriedky na podlahy a čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú po údržbe ochranný olejový film), a chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním (spôsobené napr. ostrými predmetmi: tvrdé švy, gombíky na nohaviciach, pazúry domácich zvierat a pod., ktoré môžu spôsobiť poškodenie drevených, poťahových, kovových častí výrobku) alebo užívaním v priestoroch priameho slnečného žiarenia (dochádza k zmene farebného odtieňa, drevených, poťahových materiálov výrobku), vo vlhkom prostredí (nevystavovať výrobok priamemu pôsobeniu vody), alebo v chemicky agresívnom prostredí.

Drevené časti výrobku môžu vykazovať farebné a kresbové odlišnosti (štruktúra dreva), nakoľko ide o prírodný materiál a farebné odlišnosti drevených častí sú spôsobené schopnosťou dreviny absorbovať dokončovací materiál (morenie). Nerovnomerná kresba lícnej strany kože a čiastočná rozdieľnosť povrchu (štruktúra a mierne farebné rozdiely) je pre prírodnú kožu charakteristická. Vrásnenie a natiahnutie látky, kože alebo umelej kože, zvlášť na sedacej časti, je prirodzeným prejavom a nie je chybou. Pri predaji skla je predajca povinný skontrolovať sklo za prítomnosti kupujúceho, po predaji nie je možná reklamácia na fyzicky poškodené sklo.

2. Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu na mieste, kde výrobok objednával a to: Turá Lúka 55, Myjava 90703.                 

Prípadne je možné reklamáciu uplatniť /na základe spísaného reklamného protokolu/:

- písomne na poštovej adresu : KODRETA furniture, s.r.o., Turá Lúka 55, 907 03 Myjava

- elektronickou poštou na adresu: odbyt@kodreta.com , sales@kodreta.com.

Reklamácia musí obsahovať :

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis závady
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť 

3.Spôsob preukázania reklamácie

Pri predaji výrobku platia záručné podmienky určené v návode na montáž výrobku. K záručnému listu pri reklamácii musí byť priložený i doklad o zaplatení výrobku. Bez predloženia tohto dokladu nebude možné reklamáciu uznať.

3A. Kupujúci zaistí fyzické vrátenie reklamovaného tovaru na miesto, kde uplatňuje reklamáciu.

3B. V prípade, že sa nedá reklamovaný tovar vrátiť podľa predchádzajúceho bodu,  bude jej posúdenie/vybavenie priamo na rozumnom mieste určenom kupujúcim. Ak je potrebné reklamáciu prešetriť priamo na mieste, kde sa reklamovaný tovar nachádza, musí kupujúci toto prešetrenie umožniť.

4. Postup pri uplatnení reklamácie

Kupujúci sa dostaví na miesto uplatnenia reklamácie a uplatní si u výrobcu nárok tak, že poukáže na konkrétnu chybu (označenie chybnej vlastnosti alebo opísaním prejavovania sa chyby), a výrobcovi oznámi, aký konkrétny nárok v zmysle bodu 6 alebo 7 zo zodpovednosti za chyby uplatňuje. Výrobca, (predajca) je povinný spísať s kupujúcim na mieste reklamáciu – reklamačný protokol, a to i v prípade, že predávajúci nemá možnosť tovar fyzicky prehliadnuť z dôvodu uvedeného v bode 3.b. Ak sa jedná o prípad ako v bode 3B, je výrobca alebo ním poverený pracovník oprávnený k vybavovaniu reklamácie, povinný dohodnúť miesto a čas, kedy bude možné reklamovaný tovar fyzicky prehliadnuť a reklamáciu posúdiť/vybaviť. Ak nebude možné z rôzneho dôvodu zo strany spotrebiteľa, v dohodnutom termíne a mieste tovar fyzicky prehliadnuť a reklamáciu posúdiť/vybaviť, predlžuje sa o čas, kedy toto bude po dohode nového termínu výrobcovi umožnené , zákonná lehota pre vybavenie reklamácie. Výrobca alebo poverený pracovník (predávajúci) oprávnený k vybavovaniu reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o reklamácii (jej zamietnutie alebo vyhovenie) ihneď, v zložitých a sporných prípadoch do troch pracovných dní od jej uplatnenia. Výrobca alebo poverený pracovník oprávnený k vybavovaniu reklamácie môže v prípadoch, kedy vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, dohodnúť s kupujúcim inú lehotu k rozhodnutiu o reklamácii (zamietnutie alebo vyhovenie). Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť spravená najskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V neskoršom termíne môže byť reklamácia vybavená len v prípade, že sa na tom predávajúci a kupujúci vzhľadom ku zložitosti prípadu dohodnú. V prípade ak je kupujúci nespokojný s vybavením reklamácie, môže písomne požiadať o rozhodnutie obchodného riaditeľa KODRETA furniture, s.r.o., ktorý rozhodne v lehote 5 pracovných dní od doručenia žiadosti kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný i naďalej s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo prostredníctvom súdu. Pri vybavení reklamácie odstúpením od zmluvy alebo výmenou tovaru, sa dohodnú kupujúci s oprávneným zamestnancom na spôsobe vrátenia alebo výmeny tovaru.

5. Lehoty pre uplatnenie reklamácie (záručná doba)

Záručná doba je 2 roky (24 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak) a začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Ak je reklamácia výrobku alebo jeho časť vybavená opravou, nezapočítava sa do záručnej doby tovaru doba od uplatnenia reklamácie do prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o lehote jej trvania.

Vybavenie reklamácie kupujúceho výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na tovar prevzatý kupujúcim nová záručná doba.

Pri reklamácii nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) kupujúcemu nevzniká nárok na reklamáciu výrobku.

6. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré po odstránení nezmenia vzhľad, funkciu a kvalitu tovaru. Ak sa jedná o odstrániteľnú chybu, má kupujúci právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby opravou chybného tovaru, prípadne len súčasti výrobku, výmenou časti. Ak sa jedná o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovaru riadne používať, má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

7. Neodstrániteľné chyby

Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.Poskytovanie zľavy

Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada k rozsahu a stupňa poškodenia. Výšku zľavy určí pracovník obchodného oddelenia KODRETA furniture, s.r.o.

9.Súvisiace predpisy

Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 411/441 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 2.1.2018.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

V Myjave  dňa 15.01.2018

Katarína Neveďalová
Konateľka KODRETA furniture, s. r. o.

TOP